Przed nami czwarty Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (ang. International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, w skrócie MDUOAP, ang. UNIDVRBV)), który przypada na dzień 22 sierpnia.

Dzień ten, ustanowiony jednomyślnie podjętą rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma przypominać całej społeczności międzynarodowej, a więc wszystkim państwom członkowskim, organizacjom międzynarodowym i regionalnym, a także społeczeństwu obywatelskiemu, że „otwarta, konstruktywna i pełna szacunku debata ideowa, a także międzyreligijny, międzywyznaniowy i międzykulturowy dialog na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym mogą odegrać pozytywną rolę w zwalczaniu nienawiści religijnej, podżegania i przemocy” – Rezolucja ZO ONZ z dnia 28 maj 2019, A/RES/73/296.

Podczas obchodów tegorocznego MDUOAP, o godzinie 21.00 po raz kolejny zapalimy świecę w naszych domach, a instytucje państwowe podświetlą budynki użyteczności publicznej na czerwono.

Źródło: Laboratorium Wolności Religijnej