Burmistrz z absolutorium za 2023 rok po przedstawieniu raportu
Burmistrz Tarnowskich Gór, Arkadiusz Czech, uzyskał absolutorium za 2023 rok. Przed głosowaniem przedstawił raport podsumowujący stan miasta, który szczegółowo opisuje, jak zarządzano finansami i jakie inwestycje zostały zrealizowane. Dokument ten ma aż 250 stron, ale my przedstawiamy najważniejsze informacje.

Podsumowanie stanu miasta i budżetu za 2023 rok

Przed głosowaniem nad absolutorium, burmistrz Arkadiusz Czech przedstawił radnym raport o stanie miasta. To obszerne, 250-stronicowe opracowanie, zawiera szczegółowe informacje na temat tego, co wydarzyło się w mieście w 2023 roku. Dokument ten obejmuje zarówno wpływy do budżetu, jak i wydatki, które miasto poniosło.

„Tarnowskie Góry są atrakcyjnym miejscem do zamieszkania” – mówił burmistrz. „Z danych GUS wynika, że w latach 2020-2022 Tarnowskie Góry zajmowały pierwsze miejsce, a w 2023 roku zajęły czwarte, zaraz za Katowicami, Mikołowem i Świerklańcem, biorąc pod uwagę liczbę nowych mieszkańców.”

Rekordowe inwestycje w mieście

Rok 2023 był wyjątkowy pod względem inwestycji. Miasto przeznaczyło na nie rekordową kwotę 121 milionów złotych, z czego część stanowiły dotacje. Władze miasta złożyły już kolejne wnioski o dofinansowania na przyszłe projekty. Takie działania mają na celu dalszy rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców.

Największe środki z budżetu przeznaczono na oświatę i wychowanie – 30% wszystkich wydatków. Ważnym obszarem była również pomoc społeczna, na którą wydano 7% budżetu, obejmując opieką 2 331 osób, co stanowi 4,04% mieszkańców.

Kultura, dziedzictwo i zarządzanie długiem

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 3% budżetu. W minionym roku zakończono z sukcesem negocjacje z Województwem Śląskim oraz Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów SA w Katowicach, dzięki czemu udało się udostępnić turystom Stację Wodociągową Staszic (d. Adolf Schacht) – kolejny z atrybutów UNESCO.

Obsługa długu publicznego stanowiła 1% budżetu. Stosunek zadłużenia do dochodów miasta wynosi 23,7%, co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu z dopuszczalnym wskaźnikiem zadłużenia na poziomie 60%. Wartość długu przypadającego na mieszkańca w Tarnowskich Górach wynosi 1 539 zł, co jest znacznie niższe w porównaniu z sąsiednimi miastami, takimi jak Zabrze (5 044 zł) czy Świerklaniec (3 542 zł).

Wzrost budżetu i nagrody dla miasta

Od 2006 roku budżet Tarnowskich Gór wzrósł ponad czterokrotnie, znacząco przewyższając inflację. „To pozwala z nadzieją spoglądać w najbliższą przyszłość” – mówił burmistrz – „zwłaszcza wobec zapowiedzi gruntownej zmiany sposobu finansowania samorządów.”

Burmistrz Arkadiusz Czech wyraził również dumę z wyników egzaminów uczniów oraz z faktu, że miasto otrzymało Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Radę Europy za najlepsze praktyki w zarządzaniu samorządem lokalnym. W zeszłym roku certyfikat ten uzyskały jedynie trzy gminy i jeden powiat w Polsce, w tym powiat tarnogórski.

Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Rok 2023 był dla Tarnowskich Gór rokiem intensywnych działań i osiągnięć. Miasto nie tylko zrealizowało rekordowe inwestycje, ale również uzyskało prestiżowe wyróżnienia, które potwierdzają wysoką jakość zarządzania samorządem. Przyszłość zapowiada się obiecująco, choć burmistrz zastrzega, że trudno przewidzieć dokładne skutki zapowiadanych zmian w finansowaniu samorządów oraz wzrostów kosztów administracyjnych.

„Jestem dumny z wyników egzaminów naszych uczniów” – podsumował burmistrz Arkadiusz Czech, podkreślając wysoki poziom edukacji oraz zarządzania w mieście.


Wg inf z: Urząd Miejski