Piotr Skrabaczewski Prezesem Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Zarządu Nieruchomości Tarnogórskich. Bartosz Skawiński Wiceburmistrzem Tarnowskich Gór ds. Gospodarczych. Sebastian Markisch Dyrektorem Pałacu w Rybnej. Jarosław Wasążnik Pełnomocnikiem burmistrza ds. Rozwoju Miasta. Te zmiany wchodzą w życie 1 lipca.

Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór: Osoby. Zespół ludzi. Team. Jednym spośród niżej wymienionych „Sześciu Wspaniałych” dziękuję za efektywną pracę w naszym tarnogórskim zespole. Innym wskazuję nowe zadania do realizacji. Team powstaje…

Piotr Skrabaczewski przez 15 lat jako Burmistrz ds. gospodarczych nadzorował inwestycje, remonty, architekturę, nieruchomości, planowanie przestrzenne, zasoby komunalne. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Śląskiej, ukończył studia MBA, studia podyplomowe z szacowania nieruchomości, intensywny trening menadżerski. Doświadczenie menadżerskie zdobywał w Tagorze i Chemecie oraz własnej firmie.Pracę w UM zaczął od przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, budowania kanalizacji (w sumie za 300 mln zł). Potem były nowa oczyszczalnia ścieków, renowacja starówki, budowa hali sportowej, 40 nowych boisk i miejsc do rekreacji, nowy dworzec autobusowy. …

Kiedy objął stanowisko, miasto miało w budżecie ponad 100 mln zł i długi. W tym roku ponad 120 mln zł zaplanowano na same inwestycje.

Prezesem MTBS został wybrany jednogłośnie. Decyzję – po prezentacji koncepcji działania spółki (m.in. zdobywanie funduszy zewnętrznych) – podjęła Rada Nadzorcza MTBS, w której są reprezentanci siedmiu gmin (m.in. Lublińca, Pyskowic, Miasteczka Śląskiego). Podobnie było z wyborem na prezesa ZNT.

Franciszek Paśmionka, dotychczasowy Prezes MTBS i ZNT, przeszedł na emeryturę. Za jego kadencji zlikwidowano nieekologiczne źródła ciepła we wszystkich budynkach MTBS w Tarnowskich Górach, powstały domy wielorodzinne przy ul. Janasa, przygotowano przebudowę budynku przy ul. Lewka. Zanim został prezesem był m.in. Zastępcą Burmistrza ds. gospodarczych, naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów, kierownikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Bartosz Skawiński, nowy Wiceburmistrz ds. gospodarczych, w samorządzie pracuje od ponad 20 lat. Najpierw w tarnogórskim Starostwie Powiatowym – od referenta do naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Potem w tarnogórskim Urzędzie Miejskim – jako naczelnik Wydziału Urbanistyki i Mienia odpowiadał za planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami miasta, nadzór nad spółkami komunalnymi, szukał nowych rozwiązań dla gospodarki komunalnej. Prawnik z dyplomem MBA, ale też długodystansowiec w ekstremalnych biegach z przełajami: runmageddonach.

Sebastian Markisch, nowy dyrektor Pałacu w Rybnej, chce przede wszystkim skupić się na zarządzaniu placówką, rozwoju jej działalności komercyjnej. Był dyrektorem, wicedyrektorem szkół, nauczycielem. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył kursy z zarządzania ludźmi, pozyskiwania środków unijnych, pisania projektów. Podobnie, jak do tej pory, nowy Dyrektor będzie miał wsparcie fachowca organizującego wydarzenia kulturalne.

Adam Morawiec był Dyrektorem Pałacu w Rybnej 11 lat (wcześniej trzy lata prezesem spółki Pałac w Rybnej). Skończył studia z administracji, podyplowo – menedżer kultury. Będzie pracował w Fundacji Enmovigo, która tworzy Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach. Jest nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Jarosław Wasążnik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, został Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Miasta. Będzie koordynował realizację strategii rozwoju Tarnowskich Gór. To najważniejszy dokument wyznaczający kierunek rozwoju naszego miasta. Mówi o wizji rozwoju i celach, jakie miasto ma osiągać w danym okresie. Jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, przedstawicieli organizacji, firm i urzędników. Ostateczna wersja projektu „Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+” w IV kwartale trafi na sesję Rady Miejskiej. Jarosław Wasążnik w samorządzie pracuje od 2005 roku – najpierw w Starostwie Powiatowym, od 2015 roku w Urzędzie Miejskim. Skończył studia dotyczące funduszy europejskich, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz MBA.