żołnierze

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia informuje, że na terenie Powiatu Tarnogórskiego kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 18 marca 2024 r. i potrwa do 23 kwietnia 2024 r.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tarnogórskiego pracować będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30.

Obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlega w tym roku około 750 osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które:
– w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia (urodzeni w 2005 r.)
– mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do służby wojskowej,
– mężczyźni i kobiety, którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2022 – 2023 orzeczona została czasowa niezdolność do służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły stosowny wniosek o zmianę kategorii zdolności,
– kobiety urodzone w latach 1997-2005, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy (w tym kobiety), którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia oraz osoby które w danym roku kalendarzowym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:
– sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
– ustalenia kategorii zdolności do służby wojskowej poprzez badanie lekarskie oraz psychologiczne,
– założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
– nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie zdolności do służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych (jeśli posiada),
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne),
– wojskowy dokument osobisty (dotyczy wyłącznie osób, którym taki dokument wcześniej wydano).