15 grudnia 2008 roku została zatwierdzona norma PN-HD 60364-6:2008 przez Prezesa PKN. W “Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie” znajdziemy wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznych. Znajdziemy tam również wymagania dotyczące protokołowania wyników sprawdzeń.

W wyżej przytoczonej normie PN-HD 60364-6:2008 podane są dwa rodzaje sprawdzeń: odbiorcze i okresowe. Według tej normy każda instalacja musi być sprawdzana podczas montażu i po jego ukończeniu przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze więc powinno obejmować porównanie wyników z kryteriami zawartymi w normie PN-IEC 60364. W ten sposób możemy sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Jeżeli chcemy tylko rozbudować lub zmienić istniejącą już instalację to musimy przeprowadzić pełne badania tak jak dla nowej instalacji. Więcej o instalacjach przemysłowych znajdziesz na http://powersolutions.com.pl/instalacje-elektryczne-sn-nn/

 Pomiary elektryczne – wymagania prawne

Oczywiście podczas samego wykonywania pomiarów należy zastosować środki ostrożności, przez co sprawdzimy czy instalacja nie powoduje niebezpieczeństwa dla osób oraz zwierząt domowych. Warto również sprawdzić czy instalacja nie spowoduje uszkodzenia obiektu i wyposażenia. Osoba, która takie pomiary przeprowadza musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i być kompetentna w zakresie sprawdzeń. Ta osoba jest odpowiedzialna za przygotowanie instalacji potrzebnych do pomiarów, ich przeprowadzenie oraz ocenę wyników badań.

Sprawdzenie odbiorcze składa się głównie z oględzin oraz prób. Same oględziny muszą być wykonane przed próbami oraz przed włączeniem zasilania instalacji. Sprawdzenie okresowe zaś obejmuje czynności, które są niezbędne do określenia czy instalacja i inne elementy jej wyposażenia znajdują się w takim stanie, który pozwala na ich dalszą eksploatację.

Częstość sprawdzenia okresowego

Zdecydowanie częstość sprawdzenia okresowego powinna uwzględniać między innymi rodzaj instalacji oraz jej wyposażenia, jej zastosowanie oraz działania, częstość konserwacji, jakość konserwacji oraz wpływ czynników zewnętrznych, na które jest ona narażona. Warto pamiętać, że instalacja elektryczna oraz piorunochronna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. Krótszy okres między sprawdzeniami stosuje się dla miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, gdzie występuje zarówno niskie jak i wysokie napięcie, dla obiektów komunalnych, terenów budowy czy instalacji bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wykonywania pomiarów - kategorie pomiarowe

Przyrządy pomiarowe są często poddawane napięciu roboczemu oraz przejściowym narażeniom z obwodu. Jeżeli przyrząd jest używany do pomiaru sieci, przejściowe narażenie można oszacować na podstawie instalacji, w której wykonuje się pomiary. W normie PN-EN 61010-1 znajdziemy takie kategorie pomiarowe jak:

Kategoria pomiarowa IV (CAT IV) - dotyczy ona pomiarów wykonywanych przy źródle niskiego napięcia. Tutaj przykładem będą pomiary urządzeń na zabezpieczeniach nadprądowych.

Kategoria pomiarowa III (CAT III) - dotyczy pomiarów wykonywanych w instalacjach budynków. Przykładem mogą być tutaj pomiary w rozdzielnicach tablicowych.

Kategoria pomiarowa II (CAT II) - dotyczy pomiarów wykonywanych w obwodach, które są bezpośrednio dołączone do instalacji niskiego napięcia. Przykładem mogą być tutaj pomiary w urządzeniach domowych.

Kategoria pomiarowa I (CAT I) - dotyczy ona pomiarów wykonywanych w obwodach nie połączonych z siecią.