awatar ogłoszenie

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Na realizację zadań w ramach ww. Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy z Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 – 60 mln zł.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla tej grupy osób niepełnosprawnych, w szczególności na tych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, na których występuje najniższa liczba Centrów.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w zakresie:

Modułu I ‒ w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 16 sierpnia 2023 r.;

Modułu II ‒ w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. – nabór ciągły.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

Ogłoszenie i program