To ten dokument decyduje o rozwoju naszego miasta na najbliższe lata – podkreślił Burmistrz Arkadiusz Czech referując radnym „Strategię Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+”. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska zdecydowała o przyjęciu dokumentu do realizacji.

Strategia powstawała wiele miesięcy. Przy jej tworzeniu współpracowali: eksperci, urzędnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

„W wyniku konsultacji społecznych opracowano wizję rozwoju Tarnowskich Gór w perspektywie roku 2030+. Wizja jest scenariuszem pożądanej przyszłości miasta” – piszą autorzy Strategii we wstępie.

W dokumencie pokazano, jak będzie się rozwijać nasze miasto w pięciu obszarach: społecznym, technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym oraz polityczno-prawnym. Mowa tu m.in. o:

 • rozwijaniu szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 • organizacji i rozwoju dzielnicowych klubów seniora,
 • rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • wspieraniu radzenie sobie z zagrożeniami, np. klimatycznymi, pogodowymi, epidemicznymi,
 • rozwoju usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich,
 • rozwijaniu usług opiekuńczych dla osób starszych
 • kształtowaniu usług opieki zdrowotnej dostosowanych do oferty w Metropolii i w regionie,
 • wspieraniu wykorzystywania na potrzeby mieszkaniowe obiektów obecnie nieużytkowanych, pełniących wcześniej inne funkcje niż mieszkaniowe,
 • rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego,
 • rozwoju usług e-administracji,
 • tworzeniu warunków dla rozwoju start-upów zakładanych przez mieszkańców miasta i regionu,
 • nowej organizacji ruchu i transportu zbiorowego w mieście tak, by wspierały walory przyrodnicze i kulturowe,
 • inwestycjach ułatwiających parkowanie w szczególności w centrum,
 • działaniu promującym 500-letnią historię Tarnowskich Gór,
 • działaniach dążących do nadania Tarnowskim Górom rangi miasta na prawach powiatu,
 • rekultywacji terenów poprzemysłowych,
 • tworzenie nowych i wzmacnianie potencjału istniejących firm – przy wykorzystaniu obiektów UNESCO, zabytków, fortyfikacji, śląskiego dziedzictwa.

To tylko niewielki zakres działań zapisanych w „Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+”. Cały – przyjęty przez radnych – dokument można będzie już wkrótce zobaczyć na naszej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.