Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, mamy propozycję... możesz zostać policjantem. Zapewnimy stabilną i ciekawą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, dzięki której będziesz stale podnosić swoje kwalifikacje i nieustannie się rozwijać.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy mają nieposzlakowaną opinię, obywatelstwo polskie oraz co najmniej średnie wykształcenie. Dodatkowo nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skargowe.

Jeśli chcesz z nami pracować, to przynieś ze sobą do wydziału kadr w tarnogórskiej komendzie:

  • podanie przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę.
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)
  • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Tak wyglądają etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Test wiedzy
Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.

2. Test sprawności fizycznej
Przystępując do tego testu kandydat, musi mieć dodatkowo przy sobie:
• zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
• strój i obuwie sportowe.
Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty. Sposób przeliczenia znajdziesz w tej samej zakładce.

3. Badania psychologiczne
Badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację.
W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

4. Rozmowa kwalifikacyjna
Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, Ty zostaniesz skierowany na kolejny etap.

5. Komisja lekarska
W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.

7. Lista kandydatów

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne, zostaniesz umieszczony na liście kandydatów. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji.

Ostatni termin przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2022 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określony na 29 grudnia.

Więcej informacji znajduje się na stronie Śląskiej Policji w zakładce REKRUTACJA